A website by War Heritage Institute

Algemene verkoopsvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden

Algemeen reglement, Algemene verkoopsvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van de website van het Koninklijk Legermuseum

Verantwoordelijke uitgever:
Michel Jaupart, directeur-generaal

 
Algemene inlichtingen

Deze website www.legermuseum.be is eigendom van en wordt beheerd door het War Heritage Institute, dat ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0675.699.624 en zijn maatschappelijke zetel heeft te Jubelpark 3, 1000 Brussel. 

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst tussen het War Heritage Institute en de Koper. Gezien het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan deze zeer aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op toegangsbewijzen en E-tickets die via het War Heritage Institute zijn gekocht en/of uitgegeven. Toegangstickets en e-tickets voor rondleidingen of producties, andere dan die uitgegeven door het War Heritage Institute, worden verkocht via andere kanalen en vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden. Het War Heritage Institute is enkel verantwoordelijk voor het verhelpen van eventuele problemen bij het ontvangen van tickets.

De persoon die de aankoop elektronisch of telefonisch doet (“de Koper”) is verantwoordelijk voor het correct overmaken aan het War Heritage Institute van de gevraagde persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor de persoonsgegevens van de Koper als voor alle betrokken personen (“Derden”) voor wie E-tickets en/of toegangsbewijzen worden gekocht.

Een bezoek aan een van de sites van het War Heritage Institute impliceert de aanvaarding van het Algemeen Bezoekreglement en het Privacybeleid.

 

Algemeen Bezoekreglement

Het uurrooster dat op de webpagina’s van de sites van het War Heritage Institute is vermeld, kan om redenen van overmacht door de veiligheidsverantwoordelijken worden gewijzigd, met name in geval van grote drukte, onlusten, stakingen en elke situatie die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kan brengen.

In het algemeen wordt de toegang tot de site 1 uur voor de sluiting van de sites onderbroken en begint de evacuatie van de bezoekers ten hoogste 1/2 uur voor de definitieve sluiting van de sites.

Sommige van onze sites zijn moeilijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Wij nodigen u daarom uit de gedetailleerde informatie te raadplegen in het tabblad “toegankelijkheid” op de webpagina van de site die u wenst te bezoeken.

Afhankelijk van de indeling en de locatie kunnen de praktische toegangsregelingen variëren. Sommige van onze sites zijn niet bereikbaar met het openbaar vervoer en andere hebben geen parkeergelegenheid. Door uw bezoek goed in te plannen, zal dat dus vlotter kunnen verlopen. 

Wij raden sterk aan dat kinderen onder de 12 jaar begeleid worden door een verantwoordelijke persoon.

Kinderen (jonger dan 12 jaar) zonder begeleiding worden onmiddellijk naar het onthaalpersoneel gebracht en indien ze daar uiterlijk tegen sluitingstijd nog zijn, wordt contact opgenomen met de politie.

Van de bezoekers wordt verwacht dat ze zich correct gedragen, zowel wat betreft het respect voor de andere bezoekers en voor de tentoongestelde collectiestukken als wat betreft het respect voor de bezochte plaatsen en het aanwezige personeel op elk van onze sites.

Het is daarom verboden om:

 • de collectiestukken aan te raken,
 • te drinken/eten buiten de daarvoor bestemde ruimten,
 • te roken/vapen binnen de sites van het War Heritage Institute, buiten de duidelijk aangegeven zones,
 • op de banken en/of op de vloer te liggen,
 • de toegang tot andere bezoekers en personeel en/of duidelijk gemarkeerde nooduitgangen te belemmeren of te verhinderen,
 • de afbakeningen of andere voorzieningen om de toegang voor het publiek te beletten, over te steken
 • om vrijwillig tekens, graffiti of vuil aan te brengen op de bezochte sites,
 • rommel op de grond gooien,
 • persoonlijke voorwerpen onbeheerd achter te laten buiten de daarvoor bestemde ruimten (vestiaires of een door het ronthaalpersoneel aangewezen plaats).

 

In het geval van groepsbezoeken vragen we dat ze begeleid worden door een aangewezen leider. De verantwoordelijke verbindt zich ertoe de discipline binnen de groep in acht te nemen, zodat de rust van de andere bezoekers of de sites in geen geval wordt verstoord.

Wanneer een bezoek is gepland, verzoeken we u de bij de reservering vermelde aankomst- en vertrektijden in acht te nemen.

Dieren zijn verboden, met uitzondering van geleide- of hulphonden in gezelschap van hetzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun vorming, hetzij hun baasje (bewijs te overleggen).

Het is verboden gevaarlijke stoffen of voorwerpen die door hun bestemming of eigenschappen een gevaar vormen voor de veiligheid van personen, collectiestukken of gebouwen op onze sites mee te brengen.

Gelieve uw rugzakken/bagage achter te laten in de daarvoor voorziene kastjes.

Om veiligheidsredenen kunnen daarvoor opgeleide veiligheids- en onthaalmedewerkers bezoekers vragen hun tassen en pakjes te openen en de inhoud ervan bij de ingang aan te bieden.

Verloren voorwerpen die in de zalen worden aangetroffen, worden bij de receptie afgegeven. Bederfelijke levensmiddelen worden elke avond na sluitingstijd vernietigd. Gesloten bagage of pakjes die op de site van een van onze vestigingen worden achtergelaten, buiten de eventuele vestiaire, en die een gevaar lijken te vormen voor de veiligheid van het gebouw en de bezoekers, kunnen zonder uitstel of kennisgeving door de bevoegde diensten worden vernietigd.

Voor filmopnamen, voor opnamen voor professionele en/of commerciële doeleinden, alsmede voor opnamen van radio- en televisie-uitzendingen dient een specifieke overeenkomst te worden gesloten met onze communicatiedienst. Daartoe nodigen wij u uit contact op te nemen met onze teams via het e-mailadres: [email protected].

Tenzij anders is bepaald in een overeenkomst, zoals hierboven vermeld, is het verboden foto’s te maken met een statief of andere omvangrijke apparatuur.

Fotograferen en filmen zijn mogelijk, maar enkel voor privégebruik van de bezoeker.

Naast de wettelijke voorschriften moet het gebruik van drones op de sites van het War Heritage Institute in overeenstemming zijn met het advies van onze preventieadviseur. Het verzoek voor gebruik zal worden opgenomen in de filmafspraak opgesteld door de dienst Communicatie, zoals hierboven omschreven.

In geval van een medisch probleem, gelieve u tot het onthaal van de bezochte site of tot een suppoost te wenden. Deze personeelsleden zijn bevoegd om eerste hulp te verlenen en kunnen u begeleiden indien hulp van buitenaf vereist is.

Alle bezoekers moeten in het bezit zijn van een toegangsbewijs afgegeven door de onlineticketverkoopdienst of door het onthaalpersoneel. Dit ticket kan op elk moment worden gecontroleerd en moet geldig zijn op het moment van het bezoek.

Weigering om de bovenstaande bepalingen na te leven zal resulteren in een toegangsverbod of onmiddellijke verwijdering van onze sites.

Niet-naleving van de regels of herhaalde opmerkingen kunnen ook leiden tot intrekking van lidmaatschappen en/of toegekende faciliteiten (bv. gratis toegang voor vrijwilligers).

Algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden van de websites van het War Heritage Institute

Aankoop van tickets

Op de website kunt u online tickets (“E-tickets”) kopen voor een bezoek aan het War Heritage Institute, voor volgende sites: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), Bastogne Barracks (Bastenaken), Dodengang (Diksmuide), Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat). Onder E-ticket verstaan wij het document dat op de website wordt besteld en betaald en dat door de koper wordt afgedrukt, met als doel te dienen als toegangsbewijs.

Naast de E-tickets is het ook mogelijk om ter plaatse bij het onthaal van elk van de bovengenoemde sites tickets (“Toegangstickets”) voor een bezoek te kopen.

Bij de bestelling van E-tickets moet de koper het e-mailadres opgeven waarnaar de E-tickets na betaling moeten worden gestuurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om een correct e-mailadres op te geven. Het War Heritage Institute kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Koper het E-ticket niet ontvangt omdat hij/zij een onjuist e-mailadres heeft opgegeven. Dit e-mailadres zal door het War Heritage Institute worden gebruikt om E-tickets te versturen.

Tickets zijn geboekt op het ogenblik van de indiening van het inschrijvingsformulier op de website. Ze worden verzonden na ontvangst van betaling. Deze betaling moet elektronisch worden verricht. Na ontvangst van de betaling worden de tickets per e-mail verzonden naar het bij de reservatie opgegeven adres.

 

Betaling

Alle belastingen zijn ten laste van de Koper.

De bezoeker van de website die de aankoop doet, wordt beschouwd als de Koper. Hij is als enige aansprakelijk voor de betaling, zelfs indien de E-tickets voor een derde zijn bestemd. E-tickets mogen niet worden doorverkocht of aan derden in het kader van een commerciële relatie worden aangeboden.

Gekochte tickets mogen niet worden gebruikt voor reclame, promoties, wedstrijden, enz., tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het War Heritage Institute.

E-tickets moeten direct op het moment van de boeking worden betaald via het betalingsplatform dat op de website wordt aangeboden. De betalingsmodule in kwestie wordt rechtstreeks door Pay.nl beheerd. De persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, zullen worden uitgewisseld. Het War Heritage Institute wijst elke verantwoordelijkheid af voor de betrokken betalingsmodule. Als om welke reden dan ook de betalingsmodule (tijdelijk) niet werkt, zult u geen E-ticket(s) kunnen kopen. In dat geval moet u zich wenden tot de kassa van de site van het War Heritage Institute die u wenst te bezoeken.

Als u wenst bij te dragen aan onze opdrachten door een donatie bij uw aankoop te doen, kunt u een afronding van uw betaling aanvaarden of een bedrag naar keuze invoeren in de betalingsmodule bij het valideren van uw winkelwagen.

 

Ticketvoorwaarden

Indien de koper zijn tickets niet heeft ontvangen, moet hij tijdens de openingsuren van dinsdag tot zondag naar het nummer 02 737 78 33 bellen.

Het E-ticket is enkel geldig als het perfect leesbaar is, hetzij door het af te drukken, hetzij door een elektronisch ticket op scherm te tonen. Indien het ticket onleesbaar is en/of van slechte kwaliteit, kan de toegang worden geweigerd. Elk E-ticket kan slechts één keer worden gebruikt en enkel gedurende de geldigheidsperiode die op het E-ticket staat vermeld.

Elke poging tot misbruik, nabootsing of fraude geeft het War Heritage Institute het recht burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging in te stellen. Een E-ticket wordt niet terugbetaald of omgeruild. Enkel de eerste persoon die het originele E-ticket toont, krijgt toegang tot de gekozen site. Elk ticket dat voor de tweede keer wordt voorgelegd, wordt beschouwd als een kopie en geeft geen toegang tot de betrokken site.

 

Wijzigingen

In geval van wijziging van het programma, de indeling en/of de beschikbaarheid van de site waarvoor u een ticket heeft geboekt, de datum, de plaats, de prijs of de volledige annulering van het bezoek, is de aansprakelijkheid van het War Heritage Institute beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het ticket of de verplaatsing van het bezoek naar een latere datum. Het War Heritage Institute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Tickets moeten binnen twee weken na de annuleringsdatum worden teruggestuurd om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Tickets moeten worden teruggestuurd naar volgend adres: War Heritage Institute - Jubelpark 3, 1000 Brussel.

 

Herroepingsrecht
 • Wat betreft de kaartjesverkoop artikelen:

Het herroepingsrecht bedoeld in artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij verkoop op afstand is niet van toepassing. Het War Heritage Institute verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht (“De consument kan het in artikel VI.47 bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor (...) de verstrekking van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering”). E-tickets vallen onder diensten in verband met vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel. VI.53, 12° van het WER.

 • Wat betreft merchandisingartikelen:

Artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij verkoop op afstand bepaalt dat een herroepingstermijn van 14 werkdagen van toepassing is.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u het product binnen 14 dagen te retourneren. U moet kunnen bewijzen dat u de geleverde goederen tijdig heeft teruggezonden, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Het War Heritage Institute zal alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle ontvangen persoonsgegevens in acht nemen.

Inzake Persoonsgegevens gaat het om iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer kenmerken van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Als klant bent u verantwoordelijk voor de correcte invoer van het leverings- en/of facturatieadres. U moet de juistheid van deze informatie controleren. Als uw adres onjuist blijkt te zijn, is dat uw verantwoordelijkheid. Eventuele extra verzendkosten voor het terughalen van een pakket of het verlies van een pakket zullen u in rekening worden gebracht.

Persoonsgegevens worden verzameld met het oog op het aanbieden en verkopen van E-tickets en toegangsbewijzen aan de Koper en aan Derden en met het oog op de verkoop van merchandising die op de sites van het War Heritage Institute wordt aangeboden.

Persoonsgegevens worden tot 2 jaar na aankoop bewaard indien er geen account is aangemaakt. Na deze periode zal het War Heritage Institute de nodige stappen ondernemen om de persoonsgegevens te anonimiseren. Indien een account is aangemaakt op het moment van aankoop, zullen de persoonsgegevens tot 2 maanden na verwijdering van het account worden bewaard, waarna het War Heritage Institute zal overgaan tot anonimisering ervan. 

De ontvangen persoonsgegevens zullen door het War Heritage Institute worden verwerkt. Het War Heritage Institute garandeert de bescherming van de ontvangen persoonsgegevens en zal daartoe passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden, derde landen of internationale organisaties anders dan die welke in deze overeenkomst worden genoemd.

Zowel de Koper als een Derde kunnen te allen tijde hun toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ze kunnen ook om beperking van de verwerking verzoeken of zich tegen de verwerking verzetten, alsook om het recht op gegevensoverdraagbaarheid verzoeken.

Daartoe moeten ze contact opnemen met [email protected].

Indien de Koper of een Derde een klacht wenst in te dienen over de schending van zijn/haar persoonsgegevens, moet hij/zij contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het War Heritage Institute via [email protected] of met de Gegevensbeschermingsautoriteit via [email protected].

 

Nieuwsbrief

Het War Heritage Institute kan online en offline informatieve e-mails naar het opgegeven e-mailadres sturen. Informatie-e-mails zijn bedoeld om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen of andere informatie. Het kan gaan om wijzigingen in een evenement, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie enz.

Het War Heritage Institute kan ook online en offline marketingmails naar het opgegeven e-mailadres sturen. Marketing e-mails zijn bedoeld om u te informeren over commerciële berichten, kortingen, uitnodigingen voor evenementen, enz. U kunt uw toestemming voor marketingcommunicatie op elk gewenst moment intrekken door u af te melden via de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het War Heritage Institute zal rekening houden met de intrekking van de toestemming zodra het bericht is ontvangen.

 

Websites

De volledige inhoud van de websites is eigendom van of wordt gecontroleerd door het War Heritage Institute. Tenzij anders vermeld, behoren de intellectuele eigendomsrechten op de teksten en gegevens op deze websites toe aan het War Heritage Institute.

U mag de inhoud uitsluitend voor eigen gebruik downloaden, onder andere voor het bestellen van E-tickets en voor niet-commerciële doeleinden; wijziging of reproductie van de inhoud is echter niet toegestaan. De inhoud mag niet worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt. Het War Heritage Institute spant zich naar alle redelijkheid in om actuele en accurate informatie op zijn website aan te bieden, maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Het War Heritage Institute is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van uw toegang tot, of het uitblijven van toegang tot, of vertraging in de toegang tot, de website of van uw gebruik van informatie die op de website wordt verstrekt. De website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten; het War Heritage Institute is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud van dergelijke sites. Alle links naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

Tenzij anders vermeld, behoren de intellectuele eigendomsrechten van de teksten en gegevens op deze website toe aan het War Heritage Institute.

 

Slotbepalingen

Het War Heritage Institute heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Publicatie op de website geldt als kennisgeving. De wijzigingen gelden vanaf het ogenblik dat de Voorwaarden op de website zijn gepubliceerd.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Alleen het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 

 

Datum van laatste wijziging: 06-07-2022